Speciálně pedagogické centrum (SPC) je školské poradenské zařízení při  PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. 

Bezplatně poskytujeme psychologickou, speciálně pedagogickou a sociálně právní péči dětem, žákům a studentům:

s tělesným postižením
s kombinovaným postižením
dlouhodobě a závažně nemocným (jejichž onemocnění ovlivňuje vzdělávání)


Činnosti centra probíhají ambulantně na pracovišti SPC nebo v terénu  návštěvami ve školách a školských zařízeních, případně v rodinách.

 

Nabízíme tyto služby:

poradenství při zařazování dětí do vhodného typu škol
pomoc při integraci dětí s tělesným a kombinovaným postižením do běžných základních škol
konzultace pro ředitele těchto škol a učitele, kteří mají nebo budou mít ve třídách děti s tělesným a kombinovaným postižením
odborná pomoc při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu
individuální poradenství pro rodiče dětí
sociálně právní poradenství
komplexní psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí
vyšetření školní zralosti
vypracování zpráv a doporučení pro rodiče a školy (MŠ, ZŠ, SŠ)
doporučení asistenta pedagoga (v závislosti na výsledcích vyšetření)
intervence při výchovných a výukových obtíží dětí, žáků a studentů
poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, speciálních lavic a židlí (ve spolupráci s fyzioterapeuty, ergoterapeutkou)  
doporučení pro uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (u žáků s tělesným postižením)


Odborný tým SPC tvoří:

Speciální pedagog: Mgr. Renata Sodomková

Psycholog: Mgr. Michala Lenderová

Ředitelka: Mgr. Miriam Urbanová

Sociální pracovník: Bc. Jana Kučerová

Fyzioterapeutická konziliární činnost: Zuzana Dryeová, DiS.

 

Jak zažádat o službu:

U nezletilých dětí, žáků a studentů podává žádost jejich zákonný zástupce, zletilý klient žádá sám.

Zaregistrovat žádost o službu lze:

telefonicky na telefonním čísle 777 112 476
elektronicky na sodomkova@prointepo.org, psychologspc@prointepo.org
osobně v SPC vyplněním „Žádosti o poskytnutí poradenských služeb“

Po obdržení žádosti Vám bude poskytnut nejbližší volný termín.

 

Informace k vyšetření:

Doba, kterou stráví klienti v SPC, se liší podle řešené problematiky. Komplexní psychologické a speciálně pedagogické vyšetření trvá zhruba 4 - 5 hodin, realizuje se většinou ve dvou sezeních tak, aby výsledky nebyly zkresleny únavou dětí. Vyšetření probíhá ideálně v dopoledních hodinách.

Konkrétní průběh a obsah poskytované služby je vždy dohodnut v úvodním rozhovoru s odborným pracovníkem. Služba probíhá na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce či zletilého klienta.

Výstupem z vyšetření je zpráva z vyšetření určená pro zákonné zástupce dítěte a doporučení obsahující opatření pro vzdělávání žáka ve škole.

Ve zprávě jsou posouzeny speciální vzdělávací potřeby dítěte a uvedeny skutečnosti podstatné pro doporučení podpůrných opatření. Zpráva z vyšetření je zákonným zástupcům předána osobně, nejpozději do 30 dnů. Výjimečně může být zaslána poštou doporučeným dopisem.

V doporučení pro školu jsou uvedeny závěry vyšetření a navržena podpůrná opatření prvního až pátého stupně, která odpovídají zjištěným speciálním vzdělávacím potřebám a možnostem dítěte, žáka nebo studenta. Doporučení pro školu je zasíláno přímo do konkrétní školy.

Soubory ke stažení

PDF Anamnestický dotazník NOVÝ.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,2 MB)
PDF Dotazník k vyšetření pro MŠ nový.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,3 MB)
PDF Dotazník pro uzpůsobení maturitní zk..pdf (dokument Acrobat Reader / 0,2 MB)
PDF Informovany_souhlas 1 - nový.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,1 MB)
PDF VNITŘNÍ ŘÁD SPC 2023.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,2 MB)
PDF Vyhodnocení PO pro školy.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,2 MB)