Ergoterapie je nedílnou a velmi významnou součástí komplexní rehabilitace. Je poskytována jedincům se všemi typy postižení bez ohledu na věk. Mezi hlavní cíle ergoterapeutů patří podpora maximální možné nezávislosti a soběstačnosti jejich klientů ve zvládání běžných denních činností, a to na základě adaptace prostředí, doporučení vhodných kompenzačních pomůcek, nácviku konkrétních dovedností a za využití dalších specifických metod a technik.

Nejčastější problémy, se kterými k nám přicházíte: dětská mozková obrna, opožděný psychomotorický vývoj, porucha autistického spektra, porucha aktivity a pozornosti, dyspraxie, poruchy učení, různé genetické a vrozené vady, problémy v oblasti sebeobsluhy atd.

Oblasti ergoterapeutické intervence

Ergoterapeut formou smysluplné aktivity, kterou je v dětském věku zejména hra rozvíjí tyto oblasti:

 • Hrubou motoriku- koordinaci pohybů, rovnovážné reakce, schopnost překovávat různé nerovnosti a překážky terénu
 • Vnímání vlastního tělesného schématu- schopnost zlepšit a zpracovávat vjemy z okolního prostředí a adekvátně na ně reagovat.
 • Jemnou motoriku- trénink koordinace oko-ruka, ruka-ruka, trénink úchopů a manipulačních dovedností.
 • Grafomotoriku- nastavení pracovní plochy a podpora správného sedu, trénink optimálního úchopu psacích potřeb, individuální úprava psacích potřeb či doporučení pomůcek (nástavce na tužky, protiskluzová podložka, dlaňové pásky atd.) dle schopnosti úchopu dítěte.
 • Sebeobslužné dovednosti- oblékání a svlékání, sebesycení a hygiena, nácvik nakupování, domácích prací, finanční gramotnosti atd.
 • Podpora rozvoje percepčně-kognitivních funkcí – trénink pozornosti, paměti, orientace v čase a v prostoru, rozvoj zrakového vnímání atd.
 • Terapie horních končetin- ergoterapeut využívá různé techniky, metody a pomůcky pro uvolnění a protažení horních končetin- pasivní hybnost, nácvik aktivní hybnosti, trénink rozsahů pohybů a svalové síly.
 • Adaptace domácího a školního prostředí dle potřeb dítěte, tak aby bylo jeho prostředí ergonomické a umožňovalo mu co největší soběstačnost a samostatnost.
 • Doporučení a pomoc s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek (chodítka, vertikalizační stojany, vozíky, polohovací židličky, pomůcky pro sebeobsluhu: speciálně upravené příbory atd.) a nácvik používání pomůcky. Spolupracujeme s různými firmami ( R82, Medicco, Otto Bock, Meyra, protetika Hradec Králové, atd.), které nabízejí kompenzační pomůcky, pozveme je do zařízení a ve spolupráci s rodičem, ergoterapeutem a fyzioterapeutem vybíráme vhodnou pomůcku dle potřeb každého dítěte.

Základní informace o průběhu ergoterapeutické péče

Ergoterapeutická péče je poskytována na základě doporučení pediatra či odborného lékaře (rehabilitační lékař, ortoped, neurolog), který vystaví předpis k ergoterapeutické péči (FT poukaz). K první terapii je nutné přinést s sebou kartičku zdravotní pojišťovny a lékařské zprávy dítěte z předchozích lékařských vyšetření k posouzení zdravotního stavu dítěte.

Naše pracoviště poskytuje odbornou ambulantní ergoterapeutickou péči dětem ve věku do 18 let. U dětí z Prointepa do 26 let věku. Ergoterapie probíhá 1 -3 krát týdně u dětí ze zařízení a 1 krát týdně u dětí ambulantních, četnost a délka terapií ( 30-60 min.) je přizpůsobena individuálním potřebách a možnostech každého dítěte.

Ergoterapeutická péče je v našem zařízení hrazena ze zdravotního pojištění. Smlouvu má naše zařízení s těmito zdravotními pojišťovnami: Všeobecná zdravotní pojišťovna (111), Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), Oborová zdravotní pojišťovna (207),  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211).

Ergoterapeut při první návštěvě klienta provede vstupní ergoterapeutické vyšetření a na základě zjištěných informací a ve spolupráci s rodiči navrhuje individuální plán a cíle, kterých chce během terapie dosáhnout.

Ergoterapeut se spolupracuje s dalšími členy multidisciplinárního týmu: fyzioterapeutem, logopedem, psychologem a speciálním pedagogem. V rámci školy se účastní odborných komisí, které jsou prostorem pro konzultaci a spolupráci všech členů týmu, sdělení problematických oblastí u konkrétních dětí a navržení vhodných opatření. V rámci ambulantního zařízení odborníci také velmi úzce spolupracují a konzultují.

Nejčastější ergoterapeutické metody a techniky, které využíváme:

V našem zařízení ergoterapeut při své práci využívá různé metody a techniky a jejich kombinace, které jsou uzpůsobeny individuálním potřebám a možnostem každého dítěte.

 • Prvky Bobath konceptu
 • Synergickou reflexní terapii
 • Mirror therapy
 • Kinesiotaping
 • Prvky SM-systém
 • Prvky Spirální dynamiky
 • Senzomotorická stimulace
 • Míčkové facilitace
 • Cvičení se vzduchovými dlahami URIAS dle konceptu PANat
 • Koncept bazální stimulace
 • Prvky orofaciální stimulace
 • Prvky senzorické integrace
 • Prvky neuro-vývojové stimulace
 • Prvky terapie O.T.A dle R. Straussové
 • Relaxační techniky
 • Cvičení pro rozvoj grafomotorických dovedností
 • Cvičení pro rozvoj percepčně-kognitivních funkcí

Vybavení ergoterapeutické pracovny

Ergoterapeutické pracoviště je vybaveno výškově a úhlově nastavitelnou pracovní plochou a speciální židličkou s možností nastavení výšky zádové opěrky, područek a podnožky dle potřeb dítěte a zásad správného sezení. Součástí místnosti je relaxační koutek, vybavený polohovacími pomůckami pro provádění relaxace a bazální stimulace.

Dále je místnost vybavena balančními pomůckami pro trénink koordinace, stability a rovnovážných reakcí. Pro trénink jemné motoriky, manipulačních dovedností a úchopové funkce využíváme různé motivační pomůcky, hry a hračky odpovídající věku a schopnostem dítěte. 

Pro nácvik sebeobsluhy (sebesycení, oblékání svlékání atd.) využíváme speciální stoličku, speciálně upravené příbory a protiskluzové podložky.

Pro rozvoj grafomotorických dovedností využíváme různé adaptace psacích potřeb - speciální nástavce na tužky, trojhranné pastelky, fixy, collorball atd. Velmi oblíbenou formou nácviku grafomotorických dovedností je práce v pískovničce, která je podsvícená, děti tato činnost velmi baví a motivuje.

Ergoterapeutická pracovna je také vybavena rehabilitačním lehátkem, gymnastickými míči, overbally, fysiorolly, vzduchovými dlahami URIAS a dalšími pomůckami sloužícími pro polohování, stimulaci, posílení a protažení svalů a rozvoj motorických dovedností.

Ergoterapeut:

Bc. Michaela Hemrlíková