Klinická logopedie je obor zabývající se diagnostikou a terapií řečových a jazykových poruch. Cílem je ovlivnění a maximalizace komunikačního potenciálu formou odstranění, příznivého ovlivnění či kompenzací deficitů, jež zapříčiňují obtíže v komunikaci, vzhledem k respektování případné původní diagnózy jedince.

Na našem pracovišti nabízíme logopedickou péči dětem z PROINTEPA i ambulantním klientům.

Logopedická péče je bezplatnáhrazena zdravotními pojišťovnami na základě doporučení lékaře.

Logopedická diagnostika a následná terapie je realizována u následujících diagnóz:

 • opožděný vývoj řeči (OVŘ);
 • odchylná artikulace hlásek - dyslalie;
 • vývojová dysfázie;
 • balbucies (koktavost);
 • tumultus sermonis (breptavost);
 • vývojová dysartrie (nejčastěji na podkladě DMO);
 • afázie (přerušený vývoj řeči, u dětí nejčastěji ztráta řečových schopností po úrazech hlavy);
 • poruchy a vady sluchu;
 • palatolalie;
 • poruchy komunikace na podkladě mentální retardace;
 • kombinované vady

Logoped: