Klinická logopedie je oborem zabývajícím se diagnostikou a terapií řečových a jazykových poruch a s komunikační schopností spojených kognitivních funkcí.

Cílem logopedické terapie je ovlivnění a maximalizace komunikačního potenciálu osoby s poruchou řečové komunikace formou odstranění, příznivého ovlivnění či kompenzací deficitů, jež zapříčiňují obtíže v rámci komunikačního procesu. Nezbytností je respektování případné původní diagnózy jednotlivce.

Na našem pracovišti nabízíme logopedickou péči dětem z Prointepa i ambulantním klientům a pacientům.

Logopedická péče je bezplatná, je hrazena zdravotními pojišťovnami na základě doporučení lékaře.

Provádíme logopedickou diagnostiku a následnou terapii poruch řečové komunikace:

 • opožděný vývoj řečových schopností;
 • odchylná artikulace hlásek, dyslalie;
 • vývojová dysfázie;
 • balbucies (koktavost);
 • tumultus sermonis (breptavost);
 • vývojová dysartrie (nejčastěji na podkladě DMO);
 • afázie (přerušený vývoj řeči, u dětí nejčastěji ztráta řečových schopností po úrazech hlavy);
 • poruchy a vady sluchu;
 • palatolalie;
 • poruchy komunikace na podkladě mentální retardace;
 • kombinované vady

Logoped:

Mgr. Barbora Šimonová