Zahlavi7

Psychologie

Prointepo – komplexní rehabilitace s.r.o. je zařízení fungující při Prointepo – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. a svým klientům poskytuje psychologickou péči.

V rámci komplexnosti služeb nabízíme také fyzioterapii, logopedii a ergoterapii, které propojujeme podle individuálních potřeb dítěte. Bližší informace o dalších terapiích jsou na našich stránkách rovněž k dispozici.   

Psychologická péče zahrnuje:   

  • diagnostiku rozumových schopností
  • diagnostiku školní zralosti
  • diagnostiku psychických poruch
  • individuální práci s dítětem
  • pomoc při zvládání akutních krizových situací
  • práci s celou rodinou

Účelem psychologické diagnostiky je u dětí do 3 let především posouzení vývojových charakteristik (posouzení vývojové zralosti nebo odchylek psychomotorického vývoje), u starších dětí se jedná o posouzení rozumových schopností, specifických dovedností, osobnostních charakteristik a případných psychických poruch. Nejčastěji k nám docházejí děti s výukovými nebo výchovnými potížemi.

Účelem individuální práce s dítětem je podpůrná psychoterapie nebo vedení podle posouzení psychologa na základě informací od rodičů, lékařů, učitelů nebo jiných pečujících osob. Podle potřeby je možná také práce s celou rodinou.  

Poskytované služby jsou určeny dětem od 2 do 18 let, které mají jakékoliv potíže psychologického charakteru.

Na co se připravit:

Naše služby jsou prováděny ambulantně v pracovně psychologa po předchozím objednání (kontakt je uveden níže). Při první konzultaci je s rodičem nebo zákonným zástupcem dítěte realizován podrobný rozhovor a podle zjištěných informací je navržen další postup.

V případě psychologické diagnostiky je prováděno komplexní, cílené nebo kontrolní vyšetření, které je většinou rozděleno do více sezení, s ohledem na zakázku a individuální možnosti dítěte. Vždy se snažíme zajistit optimální výkon dítěte. K diagnostické rozvaze používáme metody podle potřeby vyšetření. Vedle klinických metod používáme Wechslerovu inteligenční škálu pro děti WISC-III, Inteligenční a vývojovou škálu pro děti IDS, Neverbální inteligenční test SON-R, metody pro zjištění úrovně paměti, pozornosti a exekutivních funkcí (Paměťový test učení, Rey-Osterriethova komplexní figura, Číselný čtverec, Test cesty aj.), metody k vyšetření osobnosti, testy školní zralosti, kresebné techniky a další. Vlastní posouzení a závěry poté doplňujeme o informace získané ze strany vzdělávací instituce nebo dalších pečujících osob. Na závěr jsou rodiče nebo zákonní zástupci pozváni ke konzultaci závěrů a jsou s nimi probrána další doporučení a možnosti.

V případě potřeby individuálního vedení dítěte je rovněž nejprve realizován podrobný rozhovor s rodiči a dítětem (podle jeho věku), na jehož základě je stanoven další postup. V tomto případě je další spolupráce velmi individuální.

Úhrada služeb:

Veškerá péče je v našem zařízení hrazena v rámci smluvního vztahu zdravotnického zařízení a zdravotních pojišťoven, klient tedy tyto služby nehradí přímo. Jedná se o pojišťovny: Všeobecná zdravotní pojišťovna (111), Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), Oborová zdravotní pojišťovna (207), Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209), Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211).

Psycholog:

Mgr. Bc. Zuzana Králová - psycholog@prointepo.org, tel. 725 913 709

Ordinační doba:

pondělí 7:00 – 12:00 / 12:30 – 16:00
úterý 7:00 – 12:00 / 12:30 – 17:00
středa 7:00 – 12:00 / 12:30 – 14:00
čtvrtek 7:00 – 12:00 / 12:30 – 16:00
pátek 7:00 – 12:00     
 

 

Objednávání nových klientů VÝHRADNĚ přes recepci školy:

e-mail: recepce@prointepo.org

tel.: 777 116 405