Psychologie je obor poskytující dva základní typy péče, psychologickou diagnostiku a individuální práci s klienty.

Obě formy jsou poskytovány po předchozím objednání, ambulantně v pracovně psychologa a jsou hrazeny ze zdravotního pojištění v rámci smluvního vztahu zdravotnického zařízení a zdravotních pojišťoven VZP (111), VOZP ČR (201), ČPZP (205), OZP (207),  ZPŠ (209), ZPMV ČR (211).

Psychologická diagnostika je prováděna u klientů od 3 do 18 let. U menších dětí se jedná o proces zaměřený na posouzení vývojových charakteristik (tj. vývojové zralosti a odchylek od psychomotorického vývoje). U větších dětí se zaměřuje na posouzení rozumových schopností, specifických dovedností a osobnostních charakteristik.

V rámci psychologického vyšetření je u nás ve spolupráci s dalšími odborníky realizována také diagnostická rozvaha přítomnosti různých psychických poruch. Nejčastěji jsou k nám klienti odesíláni pediatrem, dětským psychiatrem, neurologem, foniatrem a klinickým logopedem a přicházejí s podezřením na specifické vývojové poruchy řeči a jazyka, pervazivní vývojové poruchy, hyperkinetické poruchy, poruchy chování, emoční a tikové poruchy.     

Posouzení školní zralosti je u nás prováděno zcela výjimečně, u některých stávajících klientů. Naším zařízením nemůže být poskytnuto doporučení k odkladu školní docházky pro školy. V těchto případech je třeba obrátit se na vhodná školská poradenská zařízení podle typu potíží dítěte (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum).  

Psychologické vyšetření probíhá s ohledem na stanovený záměr daný pozorovanými potížemi a individuální možnosti dítěte. Může být rozděleno na více sezení, jejichž součástí je podrobný rozhovor s rodiči a samotným klientem (podle jeho věku, úrovně řečových a mentálních schopností), administrace vybraných klinických a testových metod. K bližšímu posouzení jsou rovněž používány dotazníky pro rodiče a školská zařízení a informace ze zpráv spolupracujících odborníků.  

K diagnostické rozvaze jsou u nás používány tyto metody: Škály Bayleyové BSID-II, Neverbální inteligenční test SON-R, Inteligenční a vývojová škála pro děti IDS, Wechslerova inteligenční škála pro děti WISC-III, metody pro zjištění úrovně paměti, pozornosti a exekutivních funkcí (Paměťový test učení, Rey-Osterriethova komplexní figura, Číselný čtverec, Test cesty), metody k vyšetření osobnostních charakteristik (Rorschachova metoda, Tématicko-apercepční test), dotazníky a škály, kresebné techniky a mnoho dalších.

Výstupem provedených sezení je zpráva, která je rodiči předána na osobní konzultaci a jejíž součástí je popis aktuálních zjištění a doporučení z nich vyplývajících. S rodiči je podrobněji konzultován vhodný přístup k dítěti, navázání kontaktu s dalším specializovaným pracovištěm (např. raná péče, školské poradenské zařízení, odborný lékař, klinický logoped aj.) a další důležité informace.

Individuální práce s klienty může být realizována až do věku 26 let. Jedná se o podpůrný proces (poradenství a terapie), který je prováděn individuálně nebo ve spolupráci s rodinnými příslušníky. Po zvážení vhodnosti přijetí klienta do tohoto typu péče je forma spolupráce nastavena na základě uvážení psychologa vzhledem ke zjištěným informacím (od rodiny, lékaře, pedagogického pracovníka aj.). V případě potíží, na které se specializuje jiné odborné pracoviště nebo aktuálního nedostatku kapacity péče, je klientovi doporučeno jiné zařízení a předán kontakt.    

K objednané konzultaci je nutné přinést kartičku zdravotní pojišťovny dítěte. Pokud je klient k péči odeslán některým z odborných pracovišť, je vhodné přinést zprávy o jeho aktuálních potížích nebo dlouhodobějším sledování, které jsou potřebným podkladem k diagnostické rozvaze nebo nastavení individuální psychologické péče. 

 

Psycholog: