Fyzioterapie je obor poskytující diagnostiku, léčbu a prevenci poruch a patologií pohybového systému. V rámci provádění fyzioterapie jsou v našem zařízení používány standardizované postupy a metodiky. Fyzioterapeutické intervence probíhají dle potřeb každého dítěte. Jednotlivé složky rehabilitace se vzájemně doplňují, nedílnou součástí je spolupráce s dalšími odborníky, ale i s rodiči.

Nejčastější problémy, s kterými k nám přicházíte jsou: neurologická onemocnění, např. dětská mozková obrna, svalové dystrofie, myopatie, dále pak genetická a metabolická onemocnění, onemocnění dýchacího ústrojí, opoždění psychomotorického vývoje, asymetrické polohové syndromy, vadná držení těla, skoliózy, děti předčasně narozené, autismus, ADHD, dyspraxie a další.

Základní informace o průběhu fyzioterapeutické péče:

Fyzioterapeutická péče je poskytována na základě doporučení pediatra či odborného lékaře (rehabilitační lékař, ortoped, neurolog), který vystaví předpis k fyzioterapii (FT poukaz). Od 1. 1. 2019 provádí vyšetření a předepisuje poukazy na terapie rehabilitační lékař přímo v zařízení PROINTEPO MUDr. Michal Bednář, Ph.D.. K první terapii je nutné přinést s sebou kartičku zdravotní pojišťovny a žádoucí jsou také lékařské zprávy dítěte z předchozích lékařských vyšetření k posouzení zdravotního stavu dítěte.

Věková hranice dětí, kterým poskytujeme péči, je u ambulantních dětí od 3 let po dovršení 18 let věku. U dětí našeho zařízení do 26 let věku. Fyzioterapie probíhá dle individuálních potřeb dítěte. U dětí ambulantních obvykle 1 x týdně, u dětí z našeho zařízení může být poskytována fyzioterapie denně dle posouzení zdravotního stavu dítěte. Četnost a délka terapií je také individuální, doba jedné terapie je zpravidla v rozmezí 30-60 minut.

Fyzioterapeutická péče v našem zařízení je hrazena ze zdravotního pojištění, v rámci smluvního vztahu zdravotnického zařízení a zdravotních pojišťoven. Poskytované služby jsou tak kompletně hrazené pojišťovnami. Smlouvy máme s těmito pojišťovnami: VZP (111), VOZP ČR (201), ČPZP (205), OZP (207),  ZPŠ (209), ZPMV ČR (211).

Nejčastější fyzioterapeutické postupy a metodiky, které využíváme:

 •          NDT-Basic Bobath koncept v pediatrii 
 •          Vojtova reflexní lokomoce
 •          Koncept bazální posturální programy
 •          Akrální koaktivační terapie pro děti
 •          CORE STABILITY – prevence a terapie
 •          Klappovo lezení
 •          Synergická reflexní terapie
 •          RedCord systém-Neurac I.
 •          Diagnostika a terapie HSSP
 •          SM systém-funkční mobilizace a mobilizace páteře
 •          Kinesiotaping
 •          Bazální stimulace
 •          Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 •          Propriofoot koncept
 •          Cvičení na velkých míčích
 •          Cvičení dle Schrothové
 •          Mobilizace žeber metodou Mojžíšové

Poradenství a  výběr  vhodných kompenzačních pomůcek

Nedílnou součástí péče je poskytování poradenství, konzultací i ukázek terapií zákonným zástupcům. V rámci spolupráce terapeuta s rodičem podáváme informace o změnách zdravotního stavu dítěte, ukážeme, jak pracovat s dítětem např. naučíme manipulaci, polohování, přístup podporující správný vývoj dítěte, poukážeme na špatné pohybové vzory. Rádi také umožníme zácvik rodinných příslušníků.

Součástí námi poskytované péče je také pomoc při výběru kompenzačních pomůcek různého typu. Často jde např. o chodítko, mechanický vozík, vertikalizační stojan, polohovací židličku, pomůcky podporující aktivity denní potřeby. Poskytujeme informace o tom, jaké pomůcky jsou na trhu a na jakou pomůcku má klient nárok. K tomu náleží i doporučení konkrétních firem a kontakty na zástupce pro náš region.

Velkým bonusem pro naše děti a jejich rodiče je navázaná spolupráce s protetickým pracovištěm v HK. Jsme schopni zabezpečit protetickou konzultaci a vyšetření přímo v místě našeho zařízení. Tím odpadá pro rodiče zdlouhavé objednávání dítěte na vyšetření a také absence rodičů v zaměstnání. Společně s protetiky poradíme vhodný typ obuvi, ortopedických vložek a dalších protetických pomůcek.

Vybavení fyzioterapeutických cvičeben

Každá fyzioterapeutka pracuje ve své vlastní vybavené místnosti, kde je k dispozici Vojtův rehabilitační stůl, žíněnky, velké míče, overbally, Airexové podložky, Bosu, Bobath válce, rotopedy a další.

Ve dvou cvičebnách je využíván elektrický přístroj Motren Duo 3, který je vhodný pro děti s omezenou hybností horních a dolních končetin. Pro možnost skupinových terapií nám slouží malá tělocvična umístěná v centru školy.

 V tělocvičně můžeme také využívat závěsný systém Redcord, což je přístroj se závěsnými popruhy, který svým principem napomáhá při cvičení, vertikalizaci i polohování dítěte. Kromě těchto cvičebních pomůcek a zařízení je pravidelně využíván vertikalizační stojan, který napomáhá k udržení optimálního zdravotního stavu dítěte. K dispozici je také zvedací zařízení, které slouží pro přesuny imobilních žáků a dále chodítka pro nácvik chůze, mechanické vozíky a polohovací židle pro zajištění potřeb našich klientů.

Naším cílem je dosažení či přiblížení se optimálnímu vývoji dítěte, dosažení jeho maximální soběstačností a integrace v přirozeném sociálním prostředí.

Fyzioterapeuti:

Zuzana Dryeová, DiS

Bc. Klára Posejpalová