Zahlavi5

Fyzioterapie

Fyzioterapie je obor poskytující diagnostiku, léčbu a prevenci poruch a patologií pohybového systému. V rámci provádění fyzioterapie jsou v našem zařízení používány standardizované postupy a metodiky. Fyzioterapeutické intervence probíhají dle potřeb každého dítěte. Jednotlivé složky rehabilitace se vzájemně doplňují, nedílnou součástí je spolupráce s dalšími odborníky, ale i s rodiči.

Nejčastější problémy, s kterými k nám přicházíte jsou: neurologická onemocnění, např.DMO, svalové dystrofie, myopatie, dále pak genetická a metabolická onemocnění, onemocnění dýchacího ústrojí, opoždění psychomotorického vývoje, asymetrické polohové syndromy, vadná držení těla, skoliozy, děti předčasně narozené, autismus, ADHD, dyspraxie a další.

Základní informace o průběhu fyzioterapeutické péče:

Fyzioterapeutická péče je poskytována na základě doporučení pediatra či odborného lékaře (rehabilitační lékař, ortoped, neurolog), který vystaví předpis k fyzioterapii (FT poukaz). K první terapii je nutné přinést s sebou kartičku zdravotní pojišťovny a žádoucí jsou také lékařské zprávy dítěte z předchozích lékařských vyšetření k posouzení zdravotního stavu dítěte.

Věková hranice dětí, kterým poskytujeme péči, je u ambulantních dětí od narození po dovršení 18 let věku. U dětí našeho zařízení do 26 let věku. Fyzioterapie probíhá dle individuálních potřeb dítěte. U dětí ambulantních obvykle 1xtýdně, u dětí z našeho zařízení může být poskytována fyzioterapie denně dle posouzení zdravotního stavu dítěte. Četnost a délka terapií je také individuální, doba jedné terapie je zpravidla v rozmezí 30-60 minut.

Fyzioterapeutická péče v našem zařízení je hrazena ze zdravotního pojištění, v rámci smluvního vztahu zdravotnického zařízení a zdravotních pojišťoven. Poskytované služby jsou tak kompletně hrazené pojišťovnami. Smlouvy máme s těmito pojišťovnami: VZP (111), VOZP ČR (201), ČPZP (205), OZP (207),  ZPŠ (209), ZPMV ČR (211).

Nejčastější fyzioterapeutické postupy a metodiky, které využíváme:

NDT-Basic Bobath koncept v pediatrii 

Vojtova reflexní lokomoce

Koncept bazální posturální programy

Akrální koaktivační terapie pro děti

Klappovo lezení

Synergická reflexní terapie

RedCord systém-Neurac I.

Diagnostika a terapie HSSP

SM systém-funkční mobilizace a mobilizace páteře

Kinesiotaping

Bazální stimulace

Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů

Propriofoot koncept

Cvičení na velkých míčích

Cvičení dle Schrothové

Spolupráce s lékaři a dalšími odborníky

Fyzioterapeut spolupracuje s dalšími členy multidisciplinárního týmu: ergoterapeutem, logopedem, psychologem a speciálním pedagogem. V rámci školy se účastní odborných komisí, které jsou prostorem pro konzultaci a spolupráci všech členů týmu, sdělení problematických oblastí u konkrétních dětí a navržení vhodných opatření. Dále v našem zařízení 1x 14dní provádí lékařské vyšetření rehabilitační lékař, dle potřeby pak také ortoped a neurolog. Tito lékaři provádějí konziliární vyšetření dětí, předepisují terapie, dozorují řízenou rehabilitaci. Pokud je potřeba, zajišťují spolupráci s dalšími odbornými lékaři.

Poradenství a  výběr  vhodných kompenzačních pomůcek

Samozřejmou součástí péče je poskytování poradenství, konzultací i ukázek terapií. V rámci spolupráce terapeuta s rodičem podáváme informace o změnách zdravotního stavu dítěte, ukážeme jak pracovat s dítětem, naučíme handling – manipulaci, polohování, přístup podporující správný vývoj dítěte, poukážeme na špatné pohybové vzory. Rádi také umožníme zácvik rodinných příslušníků.

Součástí námi poskytované péče je také pomoc při výběru kompenzačních pomůcek různého typu. Často jde např. o chodítko, mechanický vozík, vertikalizační stojan, polohovací židličku, pomůcky podporující aktivity denní potřeby. Snažíme se poskytnout informace o tom, jaké pomůcky jsou na trhu a na jakou pomůcku má Vaše dítě nárok. K tomu náleží i doporučení firem a jejich zástupců pro náš region, které tyto pomůcky nabízejí. Obvykle dle Vašeho výběru zveme zástupce těchto firem k nám do zařízení a potřebné pomůcky zkoušíme společně v přítomnosti dítěte, rodiče, fyzioterapeuta, ergoterapeuta a zástupce firmy. Společně pak vybíráme potřebnou pomůcku přímo dítěti na míru.

Velkým bonusem pro naše děti a jejich rodiče je navázaná spolupráce s protetickým oddělením. Jsme schopni zabezpečit protetickou konzultaci a vyšetření přímo v místě našeho zařízení. Tím odpadá pro rodiče zdlouhavé objednávání dítěte na vyšetření a také absence rodičů v zaměstnání. Společně s protetiky poradíme vhodný typ obuvi, zajistíme pořízení ortopedických vložek, výrobu ortéz na dolní i horní končetiny i výrobu sedacích ortéz.

Vybavení fyzioterapeutických cvičeben

Každá fyzioterapeutka pracuje ve své vlastní vybavené místnosti, kde je k dispozici Vojtův rehabilitační stůl, žíněnky, velké míče, overbaly, Airexové podložky, Bosu, Bobath válce, rotopedy a další.

Ve dvou cvičebnách je využíván elektrický přístroj Motren Duo 3, který je vhodný pro děti s omezenou hybností horních a dolních končetin. Pro možnost skupinových terapií nám slouží malá tělocvična umístěná v centru školy.

 V tělocvičně můžeme také využívat závěsný systém Redcord, což je přístroj se závěsnými popruhy, který svým principem napomáhá při cvičení, vertikalizaci i polohování dítěte. Kromě těchto cvičebních pomůcek a zařízení je pravidelně využíván vertikalizační stojan, který napomáhá k udržení optimálního zdravotního stavu dítěte. K dispozici je také zvedací zařízení, které slouží pro přesuny imobilních žáků a dále chodítka pro nácvik chůze, mechanické vozíky a polohovací židle pro zajištění potřeb našich klientů.

Naším cílem je dosažení či přiblížení se optimálnímu vývoji dítěte, dosažení jeho maximální soběstačností a integrace v přirozeném sociálním prostředí.

Fyzioterapeuti:

Mgr. Dita Petrů - petru@prointepo.org

Bc. Klára Posejpalová posejpalova@prointepo.org

Zuzana Dyerová, DiS. - dryeova@prointepo.org

 

 

Objednávání nových klientů VÝHRADNĚ přes recepci školy:

e-mail: recepce@prointepo.org

tel.: 777 116 405