Zahlavi6

Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

PROINTEPO – STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA s.r.o.

Co je to Školní poradenské pracoviště? (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště je subjekt uvnitř školy, který uskutečňuje poradenské služby na škole. Legislativní rámec pro jeho činnost pramení z Vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školních poradenských zařízení.

Co je cílem ŠPP?

Hlavním cílem poradenských služeb je pozitivní ovlivňování sociálního klimatu na škole (atmosféra spolupráce), kvalitní realizace programu primární prevence, kvalitní péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, výchovné poradenství, spolupráce v odborném týmu, odborná péče všech odborníků.

Kdo zajišťuje poradenské služby v ŠPP?

Poradenské služby zajišťuje poradenský tým, který je složen školního speciálního pedagoga a členů Odborné komise (vedení školy, sociální pracovník, učitelé, terapeuté, zástupci SPC, klinický psycholog).

Pro koho jsou poradenské služby určeny?

Pro žáky, pro rodiče, pro pedagogy, pro širší veřejnost.

Co ŠPP nabízí oproti dalším poradenským zařízením?

Výhodou působení poradenského týmu na škole je, že poskytuje pomoc okamžitě a přímo na místě. Poradenský tým zná dobře prostředí a atmosféru školy, je snadno dosažitelný nejen pro děti, ale i pro rodiče, pedagogy a další odborníky mimo školu.

Mohu očekávat diskrétnost?

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Školní speciální pedagog Mgr. Magda Zerzánová, e-mail: zerzanova@prointepo.org, tel: 495 538 989

konzultační hodiny: čtvrtek 8:00 – 10:00 + dle domluvy

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - Spolupráce s rodiči žáků, - spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, - koordinace tvorby Individuálních vzdělávacích plánů, - vedení databáze podpůrných opatření, - poradenská a metodická pomoc učitelům a asistentům pedagoga.

Odborná komise (OK)

Doba konání: úterý 14:00 – 15:00 dle Plánu Odborných komisí Koordinace a vedení OK: Mgr. Magda Zerzánová e-mail: zerzanova@prointepo.org tel: 495 538 989

konzultační hodiny: čtvrtek 10:00 – 12:00 + dle domluvy

Kariérové poradenství

- pomoc při výběru vhodné školy (šetření, individuální poradenství),

- konzultace s žáky a jejich zákonnými zástupci,

- jednání s učiteli, zástupci odborných pracovišť,

- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními za účelem volby povolání žáků s SVP,

- průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě povolání pro vycházející žáky,

- setkání s rodiči vycházejících žáků (informace o přihláškách a přijímacím řízení)

- návštěvy prezentačních výstav středních škol, Dnů otevřených dveří SŠ/UO, exkurze,

- přihlášky na SŠ (informace o jejich vyplňování, podávání, termínech, odvolání…).

Prevence rizikových projevů chování

- Minimální preventivní program a jeho realizace,

- spolupráce s orgány a organizacemi (Policie, Městská policie, OSPOD, Středisko výchovné péče, městské a krajské organizace poskytující preventivní aktivity),

- podpora zdravého životního stylu a pozitivních hodnot.

Odborné poradenství

- Sociální klima na škole,

- školní povinnosti a nároky na žáky kladené,

- postoj rodičů ke vzdělávání,

- kvalita vztahů v rodině,

- výchovné rodičovské přístupy,

- atmosféra v rodině,

- osobnostní dispozice žáka,

- jeho fyzický i psychický zdravotní stav

- a mnoho dalších faktorů ovlivňuje prožívání a chování žáka ve škole

Pokud jsou některé z popsaných vlivů dlouhodobě či trvale negativní, způsobují dítěti zátěž, se kterou se musí každodenně vyrovnávat. Tato zátěž a adaptace na ni vede ke zpomalení či zastavení zdravého vývoje osobnosti dítěte a vede k nejrůznějším psychickým, citovým a tělesným potížím. Ty se ve školním prostředí projevují velice rozmanitým způsobem, a proto je nejprve nutné tyto projevy identifikovat, zjistit příčinu a ve spolupráci s rodinou a odborným týmem napomáhat žákovi k jejich překonávání.

Z těchto důvodů jsou odborné poradenské služby na naší škole zaměřeny na:

- výchovné potíže

– impulzivní a agresivní chování,

- potíže se začleněním do kolektivu,

- konflikty se spolužáky,

- konflikty s pedagogickými pracovníky,

- psychosomatické potíže

- bolesti hlavy, břicha

- poruchy nálady

- úzkosti, deprese, mánie, napětí, separační úzkost

- disharmonický vývoj osobnosti

– komplexní osobnostní potíže

- reakce na mimořádné životní události vyžadující okamžitou pomoc (krizová intervence)

- výukové potíže

– zhoršení prospěchu, školní neprospívání, poruchy pozornosti, nevhodné studijní návyky apod.

- negativní sociální klima ve třídě

– dlouhotrvající konflikty mezi žáky, agresivní chování,

- vliv medikace, změn medikace, dopomoc při kvalitní diagnostice

Soubory ke stažení

PDF ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ.PDF (dokument Acrobat Reader / 0,4 MB)
PDF INFORMACE PRO RODIČE - přijímací řízení 2018-2019.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,5 MB)