Zahlavi1

SPC

Speciálně pedagogické centrum (SPC) je školské poradenské zařízení při  PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. 

Bezplatně poskytujeme psychologickou, speciálně pedagogickou a sociálně právní péči dětem, žákům a studentům:

 • s tělesným postižením
 • s kombinovaným postižením
 • dlouhodobě a závažně nemocným (jejichž onemocnění ovlivňuje vzdělávání)

 

Činnosti centra probíhají ambulantně na pracovišti SPC nebo v terénu  návštěvami ve školách a školských zařízeních, případně v rodinách.

 

Nabízíme tyto služby:

 • poradenství při zařazování dětí do vhodného typu škol
 • pomoc při integraci dětí s tělesným a kombinovaným postižením do běžných základních škol
 • konzultace pro ředitele těchto škol a učitele, kteří mají nebo budou mít ve třídách děti s tělesným a kombinovaným postižením
 • odborná pomoc při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu
 • individuální poradenství pro rodiče dětí
 • sociálně právní poradenství
 • komplexní psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí
 • vyšetření školní zralosti
 • vypracování zpráv a doporučení pro rodiče a školy (MŠ, ZŠ, SŠ)
 • doporučení asistenta pedagoga (v závislosti na výsledcích vyšetření)
 • intervence při výchovných a výukových obtíží dětí, žáků a studentů
 • poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, speciálních lavic a židlí (ve spolupráci s fyzioterapeuty, ergoterapeutkou)  

 

Odborný tým SPC tvoří:

Vedoucí SPC: PhDr. Jarmila Karpašová

Speciální pedagog: Mgr. Renata Sodomková

Psycholog: Mgr. Michala Homolková

Sociální pracovník: Mgr. Miriam Urbanová

Logopedická konziliární činnost: Mgr. Barbora Šimonová

Fyzioterapeutická konziliární činnost: Mgr. Dita Petrů

Psycholog: Mgr. Marie Doudová (rodičovská dovolená do 2/2019)

 

Jak zažádat o službu:

U nezletilých dětí, žáků a studentů podává žádost jejich zákonný zástupce, zletilý klient žádá sám.

Zaregistrovat žádost o službu lze:

 • telefonicky na telefonním čísle 777 112 476
 • elektronicky na sodomkova@prointepo.org
 • osobně v SPC vyplněním „Žádosti o poskytnutí poradenských služeb“

 Po obdržení žádosti Vám bude poskytnut nejbližší volný termín.

 

Informace k vyšetření:

Doba, kterou stráví klienti v SPC, se liší podle řešené problematiky. Komplexní psychologické a speciálně pedagogické vyšetření trvá zhruba 4 - 5 hodin, realizuje se většinou ve dvou sezeních tak, aby výsledky nebyly zkresleny únavou dětí. Vyšetření probíhá ideálně v dopoledních hodinách.

Konkrétní průběh a obsah poskytované služby je vždy dohodnut v úvodním rozhovoru s odborným pracovníkem. Služba probíhá na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce či zletilého klienta.

Výstupem z vyšetření je zpráva z vyšetření určená pro zákonné zástupce dítěte a doporučení obsahující opatření pro vzdělávání žáka ve škole.

Ve zprávě jsou posouzeny speciální vzdělávací potřeby dítěte a uvedeny skutečnosti podstatné pro doporučení podpůrných opatření. Zpráva z vyšetření je zákonným zástupcům předána osobně, nejpozději do 30 dnů. Výjimečně může být zaslána poštou doporučeným dopisem.

V doporučení pro školu jsou uvedeny závěry vyšetření a navržena podpůrná opatření prvního až pátého stupně, která odpovídají zjištěným speciálním vzdělávacím potřebám a možnostem dítěte, žáka nebo studenta. Doporučení pro školu je zasíláno přímo do konkrétní školy.

 

Soubory ke stažení

PDF 62-Informovany-souhlas-2.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,2 MB)
PDF 63-Zadost-o-poskytnuti-poradenskych-sluzeb.pdf (dokument Acrobat Reader / 0,2 MB)
PDF VNITŘNÍ ŘÁD SPC.pdf (dokument Acrobat Reader / 1,0 MB)
DOC Informovany_souhlas 1.docx (dokument Word / 0,0 MB)